Empirické centrum Vysočiny

Pro pedagogy a studenty VŠPJ

ECV v rámci své činnosti nabízí pomoc a spolupráci všem učitelům i studentům VŠPJ.

Pracovníci ECV mají několikaleté zkušenosti v oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu, dotazníkových šetření, statistického zpracování dat, prezentace výsledků výzkumu a psaní odborných článků, proto nabízíme konzultace, školení a workshopy na různá témata z oblasti sociálního výzkumu.

Nabídka čtyř navazujících workshopů k dotazníkovým šetřením

Cílem absolvování nabízených kurzů je získání povědomí o správném postupu při realizaci dotazníkového šetření a o využití základních statistických metod při zpracování dat pořízených dotazníkovým šetřením. V rámci těchto kurzů se účastníci seznímí s využitím statistického softwaru SPSS a později bude již jen na každém z nich, zda se do analýz začnou postupně pouštět sámi či zda využije pomoci zkušených analytiků z ECV a znalosti získané na kurzu využijí jen při tvorbě dotazníků, kdy je nezbytné mít povědomí o tom, jaké analýzy je nad daty možné udělat a jak jednotlivé proměnné definovat, aby byly pro zamýšlené analýzy použitelné.

V závislosti na zájmu ze strany vyučujících VŠPJ by tyto workshopy měly proběhnout v roce 2013 - na jaře 1. a 2. a na podzim 3. a 4. Kapacita workshopů je omezena na 10 až 15 účastníků.

1. Tvorba dotazníku pro dotazníkové šetření (4 vyučovací hodiny)

Každé dotazníkové šetření musí začít definováním výzkumného cíle. Následuje vyjmenování výzkumných otázek a k nim stanovení výzkumných hypotéz. Na základě hypotéz jsou určeny proměnné a procesem operacionalizace definujeme, jak budeme proměnné měřit. Teprve poté je možné vytvořit seznam otázek, které budou tvořit dotazník, Většina začínajících výzkumníků tento proces nezná a začínají dotazníkové šetření tím, že definují otázky do dotazníku. Pak ovšem bohužel nemohou zkoumat vztahy mezi proměnnými, protože otázky netvoří potřebný logický celek. V tomto semináři se dozvíte, jak správně postupovat a jaké jsou možnosti dotazníkových šetření.

2. Vyhodnocení dat z dotazníkových šetření s využitím SPSS (4 vyučovací hodiny)

V tomto semináři se dozvíte, jak si připravit data pro zpracování pomocí SPSS, co je popisná statistika a k čemu slouží, jaké existují typy dat a jaké charakteristiky lze pro jednotlivé typy proměnných počítat, jak jednotlivé typy proměnných graficky prezentovat. Ukážeme si, jak je možné zkontrolovat reliabilitu otázek v dotazníku a také jak vybrat vhodnou statistickou techniku.

3. Využití softwaru SPSS pro zkoumání závislosti proměnných/skupin (4 vyučovací hodiny)

V tomto kurzu se seznámíme s tím, jak odhalit vztah mezi proměnnými. Jedná se zejména o výpočet korelací, parciálních korelací, vícenásobné regrese, logistické regrese a faktorové analýzy.

4. Využití softwaru SPSS pro zkoumání rozdílu mezi proměnnými/skupinami (4 vyučovací hodiny)

Kvantitativní výzkum není nic jiného, než testování hypotéz. V tomto kurzu se seznámíme zejména s použitím t-testů a jejich neparametrických ekvivalentů, s použitím ANOVA (jednocestné i dvoucestné varianty).